Volgend artikel

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwingsagenda

6 minuten leestijd

De Vernieuwingsagenda verbindt corporaties en samenwerkingspartners op de ambitie om de verbetering en de vernieuwing in de sector te versnellen. Zo zijn woningcorporaties straks klaar voor de toekomst en kunnen zij er voor blijven zorgen dat huurders kunnen leven in een goede en betaalbare woning. 

Samen met corporatiemedewerkers en partnerorganisaties zijn daartoe zes maatschappelijke ontwikkelingen/prioriteiten benoemd: verduurzamen, betaalbaar bouwen en wonen, wonen en zorg, digitalisering, leefbare wijken en buurten, en veranderkracht.

Op deze thema’s zijn ambities geformuleerd en activiteiten benoemd. In werkateliers zijn corporatiemedewerkers samen met partnerorganisaties aan de slag om deze activiteiten te realiseren. De Vernieuwingsagenda is daarmee het vehikel waarmee vernieuwing, verbetering en uitwisseling in de sector wordt vergroot.

Waarin we met elkaar bestaande patronen weten te doorbreken, en elkaar inspireren om op een andere manier te leren kijken, denken en werken. Zodat we uiteindelijk de veranderkracht van corporaties en onze sector als geheel weten te vergroten, zodat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Inmiddels zijn steeds meer medewerkers en partnerorganisaties bezig met het bedenken en uitvoeren van ideeën ter verbetering van de sector. 
Dat lukt nog beter als we het met zijn allen doen! Doe jij nog niet mee? Sluit je dan aan! Er is vast een thema dat je raakt!

Coalitie Verduurzamen

Woningcorporaties zorgen ervoor dat huurders kunnen wonen in duurzame woningen van goede kwaliteit zonder hogere woonlasten. De coalitie Verduurzamen werkt hiervoor samen met Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling en er zijn 44 corporaties betrokken.

De doelen van de coalitie zijn:
- alle huurwoningen zijn in 2050 CO2-neutraal en hebben gemiddeld label B in 2021
- elke corporatie heeft in 2018 een plan van aanpak om haar verduurzamingsopdracht uit te voeren
- sturing op woonlasten.

Projectleider Dolf Neilen: ‘In de coalitie Verduurzamen werken corporaties nauw met elkaar en andere partners samen om versneld en innovatief te verduurzamen. Zo houden ze de huren betaalbaar.’

De Routekaart CO2-neutraal 2050 geeft weer wat er nodig is om de ruim 2 miljoen huizen te verduurzamen. Deze kaarten samen laten de totale verduurzamingsopgave zien van corporaties. Hierin staat ook wat gemeenten en leveranciers moeten doen om woonwijken CO2-neutraal te krijgen.

Het voordeel voor corporaties van de Routekaart CO2 neutraal 2050 is het delen van kennis over de aanpak van verduurzaming. Ook is het een middel om in gesprek te gaan met partijen zoals gemeenten, energieleveranciers en netbeheerders. 

Samenwerking zorgt ervoor dat de partijen kennis delen over innovatieve mogelijkheden die een bijdrage leveren aan verduurzaming. Zo kunnen corporaties vervolgens de vertaling maken naar concrete producten, zoals warmtepompen en zonnepanelen. 


Coalitie Betaalbaar bouwen en wonen

Het doel van de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen is huurders nu en in de toekomst gezonde, energiezuinige, kwalitatief goede én betaalbare woningen bieden. Corporaties werken aan vernieuwend opdrachtgeverschap en inkoop(samenwerking) en het vergroten van expertise, kennis en kunde hierover. De samenwerkingspartners zijn: Bouwend Nederland, TU Delft, Conceptueel Bouwen, Platform31, Corporatiehuis, Onderhoud NL & Uneto-VNI, VTW en Stekademy. Daarnaast zijn 24 corporaties betrokken.

De coalitie wil bereiken dat elke corporatie een inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft, het vak opdrachtgeverschap hoger op de agenda staat, corporaties actief werken aan professionalisering en het contractmanagement en opdrachtgeverschap strategisch op orde hebben. De coalitie wil ook een eenduidigere vraag op basis van concepten die écht werken. 

De doelen van deze coalitie zijn:
- 34.000 nieuwbouwwoningen per jaar (volgens de eisen van Brussel) + tot 2030 300.000 per jaar
- CO2-neutraal in 2050 + gemiddeld label B in 2021
- huurverhoging van sociale huurwoningen stijgt met maximaal inflatie + 1 procent.

Projectleider Maarten Georgius: ‘De kunst is samen huizen te ontwikkelen of te vernieuwen zoals huurders die willen: comfortabel en betaalbaar.’ 

Goed bouwen begint met een goede opdracht en daarom zijn de modelcontracten zo belangrijk, zoals die voor de renovatie tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) die juni 2018 is gepresenteerd.

Juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland ontwikkelden samen met Stroomversnelling daarom een aangepaste Afnameovereenkomst. 

Coalitie Wonen en zorg

Kwetsbare en oudere huurders wonen langer zelfstandig in de wijk, dat is het doel van de coalitie Wonen en zorg. De samenwerkingspartners zijn: ActiZ, Bouwend Nederland, Platform31, Sociaal Werk NL, VGN, GGZ NL, RIBW Alliantie, Uneto-VNI, Onderhoud NL, Brandweer, Vernieuwde Stad, Argumentenfabriek en de Woonbond. Bij deze coalitie zijn 17 corporaties betrokken.

De coalitie wil bereiken dat er meer variatie komt in de woningvoorraad, dat bestaande woningen geschikt worden gemaakt voor ouderen en voor mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, bijvoorbeeld door het gebruik van domotica. 

De doelen van deze coalitie zijn:
- goede sociale netwerken, waardoor eenzaamheid, overlast en onveiligheid afnemen
- meer variatie in de woningvoorraad
- bestaande woningen geschikt gemaakt voor ouderen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking (met bijvoorbeeld domotica).

De publicatie Bouwen aan sociale netwerken is een van de opgeleverde producten. Hierin staat hoe corporaties huurders kunnen helpen om een sociaal netwerk op te bouwen en zo eenzaamheid te voorkomen.

Projectleider Yvonne Witter: ‘Mijn droom voor de coalitie is om samen met corporaties en hun samenwerkingspartners te werken aan meer woonvariatie zodat huurders de woning vinden die bij hen past in een prettige omgeving. Op naar een inclusieve samenleving!’

Coalitie Digitalisering en informatievoorziening

Alle partijen in de corporatiesector wisselen vanaf 2022 kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie efficiënt met elkaar uit. Dat vraagt om vergaande digitalisering van processen binnen corporaties, tussen corporaties en andere partijen.

De coalitie Digitalisering en informatievoorziening richt zich op:
- kostenbesparing
- innovatie door de inzet van data
- vergroting van de huurderstevredenheid.

Corporaties werken hieraan samen met het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en CorpoNet. Bij deze coalitie zijn 48 corporaties betrokken.

Projectleider Michiel van Wezel: ‘Informatie komt net zo makkelijk uit systemen als stroom uit het stopcontact.’

Deze coalitie kijkt naar de kansen van technologische ontwikkelingen voor bijvoorbeeld informatiebescherming, ketenautomatisering, e-dienstverlening, BIM en big data. Verder is van belang dat alle partijen in de corporatiesector kwalitatieve informatie efficiënt met elkaar uitwisselen. Door digitalisering kunnen corporaties beter en goedkoper werken en huurders beter van dienst zijn.

Wat gaat er precies veranderen? De digitalisering stroomlijnt en versimpelt de verantwoordings- en sturingsinformatie. Processen voor onderhoud, verandering en administratie lopen beter. Data krijgt een open, gestandaardiseerd en centraal karakter en corporaties delen hun instrumenten.

Informatiebeveiliging maakt dat corporaties op een bewuste en veilige manier omgaan met informatie. Een sector die in beleid en gedrag bestendig is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Coalitie Leefbare wijken en buurten

De coalitie Leefbare wijken en buurten wil optimaal bijdragen aan leefbare wijken en buurten, zodat bewoners prettig en veilig kunnen wonen. De samenwerkingspartners van de coalitie zijn: Platform31, Woonbond en KWH. Bij deze coalitie zijn 26 corporaties betrokken.

De coalitie streeft naar leefbare wijken en buurten waar het prettig wonen is voor iedereen. Naar ongedeelde wijken waar niemand uitgesloten wordt. Naar corporaties in verbinding met huurders en samenleving. Naar doen wat nodig is voor de wijk en haar (kwetsbare) bewoners. De coalitie richt zich momenteel specifiek op de volgende pijlers:

- bouwen aan coalities in de wijk (bijvoorbeeld nieuwe aanpakken bij complexe problemen)
- versterken bewonersparticipatie (bijvoorbeeld nieuwe vormen van informele participatie)
- beter meetbaar maken van effecten en ontwikkelingen in de wijk (bijvoorbeeld kennisdeling methodieken).

Projectleider Simone Boeren: ‘Mijn droom is een prettig en veilig thuis voor bewoners in kwetsbare wijken. Samen met corporaties, partners én bewoners komen tot andere oplossingen voor vraagstukken in de wijk. Vanuit de leefwereld van bewoners en vanuit wat werkelijk nodig is voor wijk en bewoners.’

Een van de projecten van de coalitie is buiten het directe werkveld van woningcorporaties kijken naar nieuwe en andere vormen om bewoners te betrekken. Hiervoor komt een inspiratiemiddag over participatie met organisaties van buiten de sector. De beste voorbeelden komen in een publicatie terecht zodat woningcorporaties hiervan kunnen leren.

Aedes, KWH en BlomBerg Instituut organiseren bovendien samen de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. Een programma van een jaar door en voor de sector en haar stakeholders dat zes vernieuwende oplossingen oplevert voor complexe leefbaarheidsvraagstukken. 

Coalitie Bedrijfsvoering en veranderkracht

Woningcorporaties zijn beter in staat om doorlopend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zodat ze hun kerntaken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De coalitie Bedrijfsvoering en veranderkracht helpt hierbij en zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering van corporaties verbeterd. 

De doelen van de coalitie zijn:
- optimalisatie bedrijfsvoering
- verbetering huurderstevredenheid
- toename realiseren van de verander- en innovatiekracht en het lerend vermogen van corporaties.

Projectleider Susanne Stouten: ‘Corporaties kunnen continu inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en kunnen door een goede samenwerking met andere organisaties complexe en meervoudige problemen aanpakken.’

Goede afstemming is nodig met oog voor mogelijke gaten in de kennis en kunde. Dit vraagt om doorontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de corporatiemedewerkers. Hierdoor kunnen corporaties continu inspelen op de veranderende omgeving en nieuwe kansen en ontwikkelingen benutten. Dit levert uiteindelijk tevreden huurders op.

Om daadwerkelijk veranderingen door te voeren, is er een landelijk leer- en ontwikkelplatform opgesteld. Hiernaast hebben medewerkers en directeur-bestuurders met het programma Leren veranderen hun lerend vermogen vergroot. Via een collegetour hebben corporatiemedewerkers en directeur-bestuurders kennis kunnen nemen over veranderkracht.

Om te veranderen werkt de coalitie samen met onder andere FLOW, KWH, Corporatiehuis, Stekademy, Woonbond, AlliantieAcademie en universiteiten. Verder zijn er 26 corporaties betrokken.